Všeobecné obchodní podmínky
DOPRAVA ZDARMA na všechny nákupy nad 2 500 Kč!

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní jméno (sídlo firmy podle registru) INLEA - CZ, s.r.o.
Ulice a číslo Vídeňská 150/121 ( adresa pro vrácení: Velký Harčáš 133, 945 01 Komárno, SK )
PSČ a město 619 00 Brno
IČO: 08 786 984
DIČ: CZ08786984
IČ DPH: CZ08786984
Zápis v registru:Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115498
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha, číslo účtu  4229109002/5500 , IBAN: CZ61 5500 0000 0042 2910 9002 , SWIFT: RZBCCZPP
Telefon/mobil: +420 234 717 580
E-mail: info@inlea.cz
Příjem objednávek přes e-shop: nonstop
Provozní doba: Pondělí až Pátek od 9.00 do 15.00 hod
Zodpovědný vedoucí: Július Horváth
Provozovna:
Obchodné meno
Ulica a číslo
PSČ a mesto
 
SHOP-INLEA s.r.o.
Senný trh 7
945 01 Komárno
Orgán dozoru:
(podle adres uvedených na následujúcích stranách)

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
tel.: +420 222 703 404
e-mail: podatelna@coi.cz
 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.
Všeobecné ustanovení 

Obchodní podmínky společnosti INLEA - CZ, s.r.o., IČ 08786984, DIČ CZ08786984, se sídlem Vídeňská 150/121, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115498  (dále jen „prodávající“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalších platných právních předpisů na území České republiky.

Zákazníkem internetového obchodu prodávajícího je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován rovněž také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo účet podnikatele. Pokud kupující v objednávce uvede své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.inlea.cz (dále jen „webová stránka“).

Právní vztahy prodávajícího s osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, výslovně neupravené kupní smlouvou mezi prodávajícím a touto osobou, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující vyjadřuje uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlas s obchodními podmínkami, a rovněž s reklamačním řádem, jenž je nedílnou součástí obchodních podmínek. Kupující tímto současně potvrzuje, že s obchodními podmínkami a reklamačním řádem dostatečně seznámen a srozuměn.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li sjednáno jinak.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že se vztah řídím právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a tyto pak mají přednost před zněním obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24. 02. 2021 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.


Článek II.
Cena

1. Všechny uvedené ceny produktů  jsou konečné včetně 21 % DPH.
2. Prodávající je vázaný cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentu vykonávání nákupu.


Článek III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.
 

Článek IV.
Platební podmínky

1.Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

2.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 4229109002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. 
c. platbou na základě faktury se splatností uvedenou na faktuře,
d. platbou na základě dárkového poukazu.
3.Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
4.Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
a. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
b. slevu za opakovaný nákup,
c. slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

V případech platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 2 dnů od podání objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Článek V.
Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod tak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
• a. kurýrní společnosti,
• b. osobně na zvolené provozu v objednávce,
• c. vlastní dopravou prodávajícího
7. Produkty zveřejněné na webové stránce s informací "skladem" budou ze skladu expedovány bez prodlení. Produkty zveřejněné na webové stránce s informací "na skladě" budou ze skladu expedovány v intervalu 3 - 5 pracovních dní.
8. DOPRAVA ZDARMA: při objednávkách nad 2500 Kč má zákazník možnost zvolit dopravu zdarma. Důležitá informace: při zvolení dopravy zdarma je potřeba počítat s delší dobou doručení. Doba doručení se pohybuje mezi 5-14 pracovními dny.
9. Uživatel bude po nákupu v internetovém obchodě zařazen do databáze newsletterů internetového obchodu, takže bude mít možnost dostávat informace o novinkách a akciových nabídkách. Uživatel se může kdykoli odhlásit z databáze newsletteru kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ v newsletteru.

Článek VI.
Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

SPS Kurýr do 3 kg - 160,00 Kč + Dobírka - 35,00 Kč

 • Dodání do 2 pracovních dnů.
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

SPS Kurýr do 5 kg - 180,00 Kč + Dobírka - 35,00 

 • Dodání do 2 pracovních dnů.
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

SPS Kurýr do 10 kg - 210,00 Kč + Dobírka - 35,00 

 • Dodání do 2 pracovních dnů.
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

SPS kurýr do 15 kg - 230,00 Kč + Dobírka - 35,00 

 • Dodání do 2 pracovních dnů.
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

SPS Kurýr do 20 kg - 255,00 Kč + Dobírka - 35,00 

 • Dodání do 2 pracovních dnů.
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

SPS Kurýr do 30 kg - 280,00 Kč + Dobírka - 35,00 

 • Dodání do 2 pracovních dnů
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

SPS Kurýr -  Nadrozměrné zásilky do 40 kg - 360,00 Kč + Dobírka - 35,00 

 • Dodání do 2 pracovních dnů.
 • Platba na dobírku v hotovosti.
 • Platba předem převodem na účet.

Zásilky nad 41 kg – cena dopravy a dodací lhůta individuální dohodou,

Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním ( výše uvedeném ) postupu při zasílání zboží nebo služeb, jakož i cen za tyto služby.

Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

Produkty zveřejněné na webové stránce s informací "skladem" budou ze skladu expedovány bez prodlení. Produkty zveřejněné na webové stránce s informací "na skladě" budou ze skladu expedovány v intervalu 3 - 5 pracovních dní.


Článek VII.
Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.
 

Článek VIII.
Storno kupní smlouvy

1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.
 

Článek IX.
Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zboží vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, tedy včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebené, čisté, pokud možno v originálním obalu.

 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorové poučení spotřebitele o jeho právu na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (za dodání od prodávajícího kupujícímu), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Avšak odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tomu odpovídající. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;


Článek X.
Práva a povinnosti smluvních strán

1. Za strany se pokládá prodávající a kupující. 
2. Kupující je povinen:
 • a.převzít objednané zboží,
 • b. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
 • c. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
3. Prodávající je povinen:
 • a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 • b. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží, jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.
           

Článek XI.
Ochrana osobních údajů

1.Provedením objednávky (písemně, telefonicky, faxem, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby vámi uvedené osobní údaje byly spravovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci obchodní činnosti společnosti INLEA - CZ, s. r. o. se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno, identifikační číslo: 08 786 984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115498, která se tímto stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).
2.Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohu být zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. 
3.Vyjma samotného vyřízení objednávkového procesu, zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání.
4.Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.
5.Shromažďujeme jen osobní údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o titul, jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Provedením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) vzniká oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení máte možnost provést jednoduchým způsobem kdykoli, a to kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení nebo telefonicky na čísle uvedené v kontaktních údajích.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Takovéto požadavky posílejte písemně na email uvedený níže v kontaktních údajích.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.Článek XIII.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající sděluje kupujícímu spotřebiteli, že subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, a to způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce naleznete na webové stránce www.coi.cz.Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)
nedílná součást všeobecných obchodních podmínek


1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 12 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. 

Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • a) k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
 • c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 • d) zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
 • f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek

6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže (avšak ne na dobírku) anebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi (reklamační protokol). Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží anebo má právo na výměnu zboží za nové.

11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 • a) při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla chyba odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
 • b) při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
 • c) reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

12. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, protože se zboží při přepravě může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

13.Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

14. Kontakt INLEA – CZ, s. r. o., info@inlea.cz / reklamacie@inlea.sk 

15. Adresa pro vrácení: Velký Harčáš 133, 945 01 Komárno, SK
V Brně, 19. prosince 2019                                                                                                                                                                                                                                                 Július Horváth                                                                                                                                                                                                                                                                                                    konatel spoločnosti